Про школу

 

DSCI0270Вацлавп льська г мназ я

 1. Інформаційна карта

Вацлавпільська гімназія розташована за адресою: 12014, вулиця Лесі Українки, будинок 13, с. Ясна Поляна Пулинського району Житомирської області тел. 21-97-16. електронна адреса vatslav@ukr.net

 

                                    Показники Стан
1 Мова навчання Українська
2 Кількість класів 11
3 Загальне число учнів 123
4 Забезпечення вихованців гарячим харчуванням 89 %
5 Кількість працівників (усього) 30
6 у т.ч.: педагогічних працівників 21
7            обслуговуючого персоналу 9
8 Загальна площа всіх приміщень 1250 м²
9 Кількість навчальних кабінетів 15
10 Кількість робочих місць в майстернях 15+15
12 Забезпеченість навчальними кабінетами 80 %
13 Забезпеченість підручниками і навчальними текстами 80 %
14 Кількість їдалень 1
15 Кількість посадових місць в їдальнях 50
16 Площа земельної ділянки 3,850 га
17 Директор школи Мурзаков С.А.
18 Заступник директора  з навчально-виховної роботи Грибан М.П.
19 Заступник директора  з наукової  роботи Кузьменко В.А.
20 Заступник директора  з виховної роботи  Сидорчук Л.Г
21 Голова Ради Грибан Л.С.
22 Голова профспілкового комітету Кавун Н.Я.
23 Голова піклувальної ради Буркеня З.М.

                                         

 НАШІ УСПІХИ 

 • Лауреат Всеукраїнського конкурсу „ 100 кращих шкіл України” у номінації „ Школа педагогічного пошуку”· Лауреат Всеукраїнської суспільної акції школярів „ Громадянин-2006 -2011„

  · Лауреат Всеукраїнського конкурсу на кращу модель сучасної сільської школи – 2006

  · Філія відділення МАН у Житомирській області

  · Філія еколого-натуралістичного Центру „ Паросток”

  · Експериментальний майданчик з проектних технологій громадянського виховання

  · Заклад, який реалізує інноваційні проекти з громадянського виховання : „Країна Мрії” та„ Еврик”

  · Гімназисти є активними учасниками олімпіад, МАН, конкурсів учнівської творчості, спортивних турнірів та спартакіад

  · І місце в обласному конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування

  · 2 кандидати в дійсні члени МАН

  ГОРДІСТЬ ГІМНАЗІЇ  

  · Інноваційні проекти „ Країна Мрії” та „Еврик”

  · Навчально-дослідні ділянки

  · Пам”ячник загиблим воїнам

  · Випускники школи

  · Перемога:

  – в МАН ІІІ етапу Синжерецького Вадима,

  – Кобзаренко Марія ІІ місце обласної олімпіади з історії,

  – Сірий Роман – переможець всеукраїнського конкурсу «Нові імена»

  · Перемога на обласному конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування.

 КОН­ЦЕ­П­ЦІЯ РО­З­ВИ­Т­КУ

Вацлавпільського навчально-виховного об’єднання

« школа І ступеня – гімназія»   на 2011-2016 ро­ки

 І  Ос­но­в­ні по­ло­жен­ня

 1.1. Кон­це­п­ція ро­з­ви­т­ку Вацлавпільського навчально-виховного об’єднання «школа І ступеня -гімназія» ( далі –  НВО “ школа-гімназія ” ) на 2011-2016 ро­ки (да­лі – Кон­це­п­ція) є до­ку­ме­н­том, що ви­зна­чає ос­но­в­ні па­ра­ме­т­ри ро­з­ви­т­ку гі­м­на­зії на п’ять ро­ків, за­без­пе­чу­ю­чи її си­с­те­м­ний і ці­ле­с­п­ря­мо­ва­ний ха­ра­к­тер.

1.2. Кон­це­п­ція ро­з­ро­б­ле­на з ме­тою вста­но­в­лен­ня пріо­ри­те­тів (стра­те­гі­ч­них ці­лей), прин­ци­пів, за­вдань і ме­ха­ні­з­мів ро­з­ви­т­ку НВО “школа – гімназія” на 2011-2016 ро­ки

1.3. Кон­це­п­ція спи­ра­єть­ся та зо­рі­є­н­то­ва­на на ви­ко­нан­ня по­ло­жень:

 • Кон­сти­ту­ції Ук­ра­ї­ни;
 • За­ко­но­дав­ст­ва Ук­ра­ї­ни про осві­ту;
 • Дер­жа­в­ної на­ці­о­на­ль­ної про­гра­ми «Осві­та Ук­ра­ї­ни ХХІ сто­літ­тя».
 • На­ці­о­на­ль­ної до­к­т­ри­ни ро­з­ви­т­ку осві­ти, за­твер­дже­ної Ука­зом Пре­зи­де­н­та Ук­ра­ї­ни від 17 кві­т­ня 2002 р. № 347/2002.

1.4. Кон­це­п­ція має та­ку стру­к­ту­ру:

 • Ос­но­в­ні по­ло­жен­ня;
 • Пріо­ри­те­ти ро­з­ви­т­ку;
 • Прин­ци­пи ро­з­ви­т­ку;
 • За­вдан­ня ро­з­ви­т­ку;
 • Ме­ха­ні­з­ми ро­з­ви­т­ку;

 ІІ Пріо­ри­те­ти ро­з­ви­т­ку

2.1. НВО “ школа-гімназія ”  у сво­їй ді­я­ль­но­с­ті зо­рі­є­н­то­ва­на на  ро­з­ви­ток  зді­б­но­с­тей,  об­да­ру­вань  і та­ла­н­тів ді­тей, ві­д­ро­джен­ня і при­м­но­жен­ня  ін­те­ле­к­ту­а­ль­но­го  по­те­н­ці­а­лу  Ук­ра­ї­ни,  на­дан­ня мо­ж­ли­во­с­ті     уч­ням    здо­бу­ти    знан­ня    по­над    обо­в’я­з­ко­вий за­га­ль­но­о­с­ві­т­ній  рі­вень   та  спри­ян­ня   ре­а­лі­за­ції   їх ін­ди­ві­ду­а­ль­них тво­р­чих зді­б­но­с­тей і об­да­ру­вань.

2.2. Ос­но­в­ни­ми орі­є­н­ти­ра­ми для ро­з­ви­т­ку НВО “ школа-гімназія ” на 2011-2016 ро­ки є:

 • ме­та НВО “ школа-гімназія ”;
 • кон­це­п­ту­а­ль­ні за­са­ди НВО “ школа-гімназія ”;
 • пріо­ри­те­ти ро­з­ви­т­ку (стра­те­гі­ч­ні ці­лі) НВО “ школа-гімназія ”.

2.3. Ме­та НВО “ школа-гімназія ” – по­єд­нан­ня  на­вча­ль­но-­ви­хо­в­ної ро­бо­ти    з    на­у­ко­во-­ме­то­ди­ч­ною, на­у­ко­во-­до­с­лі­д­ни­ць­кою   та ек­с­пе­ри­ме­н­та­ль­ною;  ви­ко­ри­с­тан­ня  по­ряд  з тра­ди­цій­ни­ми  ме­то­да­ми та фо­р­ма­ми на­вчан­ня і ви­хо­ван­ня ін­но­ва­цій­них пе­да­го­гі­ч­них  те­х­но­ло­гій.

2.4.  Мі­сія НВО “ школа-гімназія ”  – ство­рен­ня осві­т­ньо­го про­с­то­ру, який до­зво­ляє ві­ль­ний ро­з­ви­ток усіх зді­б­но­с­тей ди­ти­ни;  фо­р­мує у неї по­т­ре­бу гу­ма­ні­та­р­но­го сві­то­гля­ду;  спи­ра­єть­ся у на­вчан­ні та ви­хо­ван­ні на осо­б­ли­во­с­ті мі­с­це­во­с­ті; бу­ду­єть­ся на за­са­дах вза­є­мо­по­ва­ги, вза­є­мо­ро­зу­мін­ня, вза­є­мо­дії,вза­є­мо­до­по­мо­ги

2.5. Пріо­ри­те­ти (стра­те­гі­ч­ні ці­лі) ро­з­ви­т­ку НВО “ школа-гімназія ”  :

 • Пі­д­ви­щен­ня яко­с­ті осві­т­ніх по­с­луг НВО “ школа-гімназія ” та за­без­пе­чен­ня їх ві­д­по­ві­д­но­с­ті на­ці­о­на­ль­ним ста­н­да­р­там осві­ти;
 • Мо­де­р­ні­за­ція на­вча­ль­них ро­бо­чих пла­нів, про­грам, змі­с­ту на­вчан­ня НВО “ школа-гімназія ” у ві­д­по­ві­д­но­с­ті до кон­це­п­ту­а­ль­ної ме­ти та сві­то­гля­д­ної по­зи­ції;
 • За­про­ва­джен­ня в НВО “ школа-гімназія ” ін­но­ва­цій­них пі­д­хо­дів, форм, ме­то­дів і за­со­бів на­вчан­ня;
 • За­без­пе­чен­ня ефе­к­ти­в­ної вза­є­мо­дії та спів­пра­ці всіх уча­с­ни­ків на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го про­це­су;
 • Ак­ти­ві­за­ція ді­я­ль­но­с­ті НВО “ школа-гімназія ” в мі­ж­на­ро­д­но­му та єв­ро­пей­сь­ко­му осві­т­ньо­му про­с­то­рі.

ІІІ Прин­ци­пи ро­з­ви­т­ку

 Прин­ци­пи ро­з­ви­т­ку НВО “ школа-гімназія ”:

 • пар­т­нер­с­т­во;
 • ві­д­по­ві­д­ність су­с­пі­ль­ним по­т­ре­бам;
 • ефе­к­ти­в­ність, ре­зуль­та­ти­в­ність і еко­но­мі­ч­ність ді­я­ль­но­с­ті;
 • ін­но­ва­цій­ність та орі­є­н­та­ція на про­ві­д­ний до­с­від;
 • ві­д­по­ві­д­ність мі­ж­на­ро­д­ним, єв­ро­пей­сь­ким і ві­т­чи­з­ня­ним фа­хо­вим ста­н­да­р­там яко­с­ті.

 ІV За­вдан­ня ро­з­ви­т­ку

 4.1. Пі­д­ви­щен­ня яко­с­ті осві­т­ніх по­с­луг НВО “ школа-гімназія ”  та за­без­пе­чен­ня їх ві­д­по­ві­д­но­с­ті на­ці­о­на­ль­ним ста­н­да­р­там і ви­мо­гам:

4.1.1. За­про­ва­джен­ня у на­вча­ль­ний про­цес НВО “ школа-гімназія ”  про­фі­ль­ної си­с­те­ми на­вчан­ня.

4.1.2. За­про­ва­ди­ти ши­ро­ке ви­ко­ри­с­тан­ня на­у­ко­во-­ме­то­ди­ч­но­го су­про­во­ду на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го про­це­су та рі­в­ня ви­кла­дан­ня  в НВО “ школа-гімназія ”.

4.1.3. Ство­ри­ти в НВО “ школа-гімназія ” Центр мо­ні­то­ри­н­гу яко­с­ті осві­ти.

4.1.4. Вве­с­ти про­це­ду­ру оці­н­ки ба­ть­ка­ми, уч­ня­ми рі­в­ня яко­с­ті осві­т­ніх по­с­луг НВО “ школа-гімназія ”.

4.1.5. За­про­ва­ди­ти рей­тинг вчи­те­лів НВО “ школа-гімназія ”  та йо­го вра­ху­ван­ня для мо­ти­ва­ції пе­да­го­гі­ч­них пра­ців­ни­ків.

4.2.6. Ство­ри­ти спільний під­роз­діл з Яснополянським ДНЗ «Центр ро­з­ви­т­ку ди­ти­ни для пі­д­го­то­в­ки ді­тей до на­вчан­ня в шко­лі» ;

4.3.7. По­си­ли­ти прак­ти­ко-­орі­є­н­то­ва­не спря­му­ван­ня на­вчан­ня в НВО “ школа-гімназія ” шля­хом вдо­с­ко­на­лен­ня ро­бо­чо­го на­вча­ль­но­го пла­ну, про­ве­ден­ня на­вча­ль­ної прак­ти­ки та ек­с­ку­р­сій.

4.2. Мо­де­р­ні­за­ція на­вча­ль­них ро­бо­чих  пла­нів, про­грам, змі­с­ту на­вчан­ня НВО “ школа-гімназія ”

4.2.1. Здій­с­ни­ти ана­ліз на­я­в­них на­вча­ль­них пла­нів і про­грам НВО “ школа-гімназія ” з ме­тою їх си­с­те­ма­ти­за­ції, уз­го­джен­ня, ак­ту­а­лі­за­ції змі­с­ту ві­д­по­ві­д­но до по­т­реб си­с­те­ми осві­ти  та за­без­пе­чен­ня на­сту­п­но­с­ті пі­д­го­то­в­ки ви­пу­с­к­ни­ків і ви­пе­ре­джу­ва­ль­ної ро­лі осві­ти в су­с­пі­ль­но­му ро­з­ви­т­ку.

4.2.2.  Ро­з­ро­би­ти та за­про­ва­ди­ти в НВО “ школа-гімназія ” єди­ний вну­т­рі­ш­ній ста­н­дарт для на­вча­ль­но-­ме­то­ди­ч­но­го за­без­пе­чен­ня Центру ро­з­ви­т­ку ди­ти­ни та по­ча­т­ко­вої шко­ли;

4.2.3. За­про­ва­ди­ти в НВО “ школа-гімназія ”  єди­ний вну­т­рі­ш­ній ста­н­дарт для на­вча­ль­но – ме­то­ди­ч­но­го за­без­пе­чен­ня ви­вчен­ня іно­зе­м­них мов у 2-11 кла­сах.

4.2.4. Здій­с­ни­ти ана­ліз по­т­реб си­с­те­ми осві­ти з ме­тою іде­н­ти­фі­ка­ції кон’­ю­н­к­ту­ри ри­н­ку осві­т­ньої га­лу­зі.

4.2.5. Ро­з­ро­би­ти та за­про­ва­ди­ти в НВО “ школа-гімназія ”  но­ві ак­ту­а­ль­ні на­пря­ми до­про­фі­ль­ної та про­фі­ль­ної пі­д­го­то­в­ки уч­нів.

 4.3. За­про­ва­джен­ня в НВО “ школа-гімназія ”  ін­но­ва­цій­них пі­д­хо­дів, форм, ме­то­дів і за­со­бів на­вчан­ня:

4.3.1. Пі­д­го­ту­ва­ти та ро­з­мі­с­ти­ти в ме­ре­жі ін­те­р­нет веб-­сай­т гі­м­на­зії та здій­с­ню­ва­ти  йо­го по­с­тій­ну пі­д­т­ри­м­ку.

4.3.2. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи мо­ж­ли­во­с­ті веб-­сай­ту, ор­га­ні­зу­ва­ти та за­про­ва­ди­ти в НВО “ школа-гімназія ”  ди­с­та­н­цій­ну фо­р­му фа­ку­ль­та­ти­в­них та до­да­т­ко­вих за­нять.

4.3.3. За­про­ва­ди­ти у на­вча­ль­ний про­цес НВО “ школа-гімназія ”  тре­ні­н­го­ві те­х­но­ло­гії з ви­ко­ри­с­тан­ням ін­те­ра­к­ти­в­них ме­то­дів на­вчан­ня  на ос­но­ві осо­би­с­ті­с­но та ком­пе­те­н­ті­с­но орі­є­н­то­ва­но­го пі­д­хо­дів.

4.3.4. Ство­ри­ти еле­к­т­рон­ну бі­б­лі­о­те­ку в НВО “ школа-гімназія ”  із за­без­пе­чен­ням від­да­ле­но­го до­с­ту­пу до еле­к­т­рон­но­го ка­та­ло­гу й еле­к­т­рон­них дже­рел.

4.3.5. Вдо­с­ко­на­ли­ти в НВО “ школа-гімназія ”  ме­ре­жу ін­фо­р­ма­цій­но-­ре­су­р­с­но­го за­без­пе­чен­ня.

4.3.6. Ство­ри­ти в НВО “ школа-гімназія ”  ла­бо­ра­то­рію му­ль­ти­ме­дій­них за­со­бів та ві­де­о­ко­н­фе­ре­нц-­центр.

4.3.7. Про­до­в­жи­ти об­ла­д­нан­ня на­вча­ль­них кла­сів НВО “ школа-гімназія ”  су­час­ною те­х­ні­кою для про­ве­ден­ня за­нять (про­е­к­то­ри, но­у­т­бу­ки, ін­те­ра­к­ти­в­ні до­ш­ки, флі­п­ча­р­ти то­що).

 4.4. По­си­лен­ня на­у­ко­во-­ме­то­ди­ч­но­го су­про­во­ду на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го про­це­су:

4.4.1. За­про­ва­ди­ти ви­пуск щомісячного дру­ко­ва­но­го ви­дан­ня «Ві­с­ник».

4.4.2. За­по­ча­т­ку­ва­ти  ви­пуск еле­к­т­рон­них ви­дань  НВО “ школа-гімназія ”  .

4.4.3. Ро­з­ши­ри­ти пе­ре­лік на­пря­мів пі­д­го­то­в­ки в НВО “ школа-гімназія ”   на­у­ко­во-­до­с­лі­д­ни­ць­ких ро­біт МАН Ук­ра­ї­ни.

4.4.4. Ство­ри­ти ба­зу да­них ре­зуль­та­тів на­у­ко­вих до­с­лі­джень уч­нів та вчи­те­лів НВО “ школа-гімназія ” .

4.4.5. За­про­ва­ди­ти ви­дан­ня та ши­ро­ке роз­по­всю­джен­ня ре­зуль­та­тів на­у­ко­вих, на­у­ко­во- ме­то­ди­ч­них, на­у­ко­во – по­шу­ко­вих до­с­лі­джень уч­нів та пе­да­го­гів НВО “ школа-гімназія ”  .

4.4.6. За­без­пе­чи­ти ви­сві­т­лен­ня ре­зуль­та­тів за­зна­че­них до­с­лі­джень при ви­кла­дан­ні на­вча­ль­них ди­с­ци­п­лін і ку­р­сів в НВО “ школа-гімназія ”  .

 4.5. За­без­пе­чен­ня ефе­к­ти­в­ної вза­є­мо­дії та спів­пра­ці уча­с­ни­ків на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го про­це­су НВО “ школа-гімназія”  :

4.5.1. Ство­ри­ти на сай­ті НВО “ школа-гімназія ”   ін­стру­ме­н­та­рій для за­без­пе­чен­ня ди­на­мі­ч­но­го ін­те­ра­к­ти­в­но­го ін­фо­р­ма­цій­но­го та ко­му­ні­ка­цій­но­го зв’я­з­ку з усі­ма уча­с­ни­ка­ми на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го про­це­су.

4.5.2. Ро­з­ро­би­ти та по­ши­ри­ти про­спект НВО “ школа-гімназія ”   (ук­ра­ї­н­сь­кою та ан­г­лій­сь­кою мо­ва­ми).

4.5.3. За­про­ва­ди­ти у прак­ти­ку ви­го­то­в­лен­ня ін­фо­р­ма­цій­но- ре­к­ла­м­них ма­те­рі­а­лів про на­вча­ль­но – ви­хо­в­ні про­е­к­ти НВО “ школа-гімназія ”  .

4.5.4. Про­во­ди­ти «гро­мад­сь­кі слу­хан­ня» з пи­тань ро­з­ви­т­ку НВО “ школа-гімназія ”  .

4.5.5. Ро­з­ро­би­ти па­кет ін­фо­р­ма­цій­но-­ре­к­ла­м­них ма­те­рі­а­лів НВО “ школа-гімназія ”   та  су­ве­ні­рів з ат­ри­бу­ти­кою на­вча­ль­но­го за­кла­ду.

4.5.6. Ство­ри­ти Клуб дру­зів Гі­м­на­зії, ро­з­ро­би­в­ши і за­про­ва­ди­в­ши ме­ха­нізм

для ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го і ко­ле­к­ти­в­но­го член­с­т­ва у Клу­бі з пе­ре­лі­ком ві­д­по­ві­д­них по­с­луг.

4.5.7. Ство­ри­ти Асо­ці­а­цію ви­пу­с­к­ни­ків.

 4.6. Ак­ти­ві­за­ція ді­я­ль­но­с­ті НВО “ школа-гімназія ”   в мі­ж­на­ро­д­но­му та єв­ро­пей­сь­ко­му осві­т­ньо­му про­с­то­рі:

4.6.1. Ак­ти­ві­зу­ва­ти участь уч­нів  в мі­ж­на­ро­д­них осві­т­ніх про­е­к­тах.

4.6.2. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи  мо­ж­ли­во­с­ті сай­та та ме­ре­жі ін­те­р­нет за­по­ча­т­ку­ва­ти  спі­ль­ні осві­т­ні про­гра­ми із за­ру­бі­ж­ни­ми за­кла­да­ми осві­ти.

 V  Ме­ха­ні­з­ми ро­з­ви­т­ку

Ос­но­в­ни­ми ме­ха­ні­з­ма­ми ро­з­ви­т­ку НВО “ школа-гімназія ”   на 2011-2012 ро­ки є:

 • При­йн­ят­тя но­вої ре­да­к­ції Ста­ту­ту НВО “ школа-гімназія ” .
 • Ро­з­ви­ток пе­р­со­на­лу та ко­р­по­ра­ти­в­ної ку­ль­ту­ри НВО “ школа-гімназія ” .
 • Удо­ско­на­лен­ня со­ці­а­ль­но – ку­ль­ту­р­но­го за­без­пе­чен­ня пра­ців­ни­ків НВО “ школа-гімназія ”
 • За­про­ва­джен­ня су­час­них ін­стру­ме­н­тів ме­не­дж­ме­н­ту та ор­га­ні­за­цій­но­го ро­з­ви­т­ку.
 • Оп­ти­мі­за­ція стру­к­ту­ри НВО “ школа-гімназія ”  та ро­з­ви­ток ма­те­рі­а­ль­но-­те­х­ні­ч­ної ба­зи.
 • Ство­рен­ня єди­но­го еле­к­т­рон­но­го ін­фо­р­ма­цій­но-­ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща НВО “ школа-гімназія ” .
 • Ре­а­лі­за­ція осві­т­ніх про­е­к­тів та участь у мі­ж­на­ро­д­них осві­т­ніх про­гра­мах.

 

Share Button

1 коментар

 1. Лілія

  Хочемо знати про вас більше, влючайтесь в проект класна школа!

  Відповіcти

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>